Voorwaarden

1      ALGEMEENHEDEN

1.1   Enkel huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing in onze commerciële relaties. De koper wordt geacht deze aan te nemen door het louter feit van zijn bestelling. Eventuele afwijkingen, zelfs indien vermeld op de bestelbon van de koper, zijn enkel van toepassing mits schriftelijk akkoord van onzentwege. Zelfs in dat geval blijven huidige voorwaarden van toepassing voor alle punten waar niet uitdrukkelijk van afgeweken werd.

1.2   Bevoegdheid van de rechtbanken: Op alle contracten aangegaan door de bvba Ampi is enkel het Belgisch recht van toepassing. Voor alle geschillen zijn enkel de Rechtbanken van de arrondissement van Huy bevoegd zijn.

2      PRIJZEN. OFFERTEN EN BESTELLINGEN

2.1   Onze prijzen zijn nette en exclusief BTW. Alle taksen, rechten en kosten, o.a. deze vermeld in artikel 3, vallen ten laste van de koper.

2.2.  Prijzen, ook mondeling meegedeeld, zijn slechts bindend door een schriftelijke bevestiging van onzentwege. De geldigheidsduur van de offerten is beperkt tot 30 dagen. Alle prijsofferten zijn gebaseerd op de op dat ogenblik geldende tarieven. Wij behouden ons het recht voor de prijzen aan te passen aan de geldende tarieven op de datum van de bestelling.

2.3   Een doorgegeven bestelling bindt de koper, maar onze firma staat er slechts voor in, na schriftelijke bevestiging. Indien, na uitvoering van vroegere bestellingen blijkt dat de voorraad onvoldoende is, behouden wij ons het recht voor de bestelling op te schorten of deze slechts gedeeltelijk uit te voeren. In geval van annulering van de bestelling is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 25 % van de waarde, met een minimum van 50 euro.

2.4   Het advies mondeling of schriftelijk wordt enkel ter informatie gegeven, blijft vrijblijvend en zonder geen enkele verantwoordelijkheid van ons. De klant is verantwoordelijk van het goed gebruik en dat het product  voor het beoogde gebruik geschikt is.

3      LEVERINGEN

3.1   De goederen worden steeds verzonden op risico van de koper, zelfs indien ze franco door ons geleverd worden.

3.2   De leveringstermijnen worden enkel ter informatie gegeven en binden de verkoper niet. Vertragingen geven geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.

3.3   Leveringen boven het bedrag vermeld op onze tarieven worden franco geleverd. Voor elke andere levering wordt een forfaitaire tussenkomst van minimum 15 euro transportkosten aangerekend.

3.4   Indien de koper de goederen niet afhaal op de hem meegedeelde datum, behouden wij ons het recht voor om na het verstrijken van een termijn van 15 dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. De bewaring van de goederen geschiedt op risico van de koper.

3.5   Iedere materiaal bij ons gedeponeerd voor reparatie en na één maand na prijsofferte of einde van reparatie niet teruggenomen, zal volledig eigendom van Ampi bvba te worden.

4      TERUGNAME, KLACHTEN EN GARANTIE

4.1   Verkochte goederen worden noch teruggenomen, noch omgeruild. Mits aan de terugzending voorafgaandelijk schriftelijk akkoord, kan hiervan afgeweken worden. De terugzending moet franco gebeuren.

4.2   Alle klachten in verband met de levering of met de factuur moeten ons, op straffe van verval, schriftelijk gemeld worden binnen acht dagen na de leveringsdatum, resp. datum van de factuur. De goederen die het voorwerp zijn van een klacht, moeten ter onzer beschikking blijven voor controle; ze zullen verondersteld worden als door de klant aanvaard, wanneer ze niet meer te herkennen of reeds verwerkt zijn.

4.3   De garantie is beperkt tot de gratis vervanging van defecte onderdelen en op vertoon van een bewijs van aankoop met vermelding van de aankoopdatum (ticket, factuur,…). In geen enkel geval zullen wij verantwoordelijk gesteld worden voor onrechtstreekse of bijkomende schade.

5      BETALINGEN

5.1   Alle facturen zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van Ampi bvba, tenzij anders werd overeengekomen. Bij overschrijding van een overeengekomen vervaldag, worden alle nog niet vervallen facturen onmiddellijk inbaar. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten en om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

5.2   Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn zijn van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling intresten verschuldigd, gelijk aan de wettelijke rentevoet volgens de wet van 2.8.2002 ter bestrijding van de achterstand bij handelstransacties, te berekenen vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de datum van ontvangst van de betaling. Bij niet-betaling op de vervaldag wordt hel factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met 15 %, met een minimum van 75 euro, ten titel van conventioneel schadebeding als forfaitaire vergoeding wegens buitengerechtelijke kosten en dit onverminderd de gerechtskosten en bovenop de verwijlintresten.

6      EIGENDOMSVOORBEHOUD

De goederen blijven eigendom van de verkoper tot ontvangst van de volledige betaling.

7       BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

In overeenstemming met de huidige wetgeving, informeert AMPI.BE u dat de volgende informatie in onze computerdatabase wordt bewaard: uw naam, voornaam, geslacht, taal, telefoonnummer, e-mailadres en / of postadres. Deze informatie wordt beschermd door maatregelen om de computerruimte in het algemeen te beveiligen en back-ups via privéopslag. Deze gegevens worden nooit meegedeeld aan derden en worden alleen gebruikt voor de juiste uitvoering van het contract tussen AMPI.BE en haar klanten, en om u op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen in het bedrijf. Medewerkers met toegang tot deze gegevens zijn beperkt en op de hoogte van hun persoonlijke en vertrouwelijke karakter.